Zelená a rozvojová názorová kalkulačka 2010

Názorová kalkulačka 2010 Zeleného kruhu a Glopolisu

Odpovězte na otázky, které se mohou řešit během následujícího volebního období. Zjistíte, kdo chce nejlépe zastupovat právě Vás.
Nemusíte hlasovat o všem – návrhy, o kterých nehlasujete, se do výpočtu nezahrnou. U návrhů, o kterých hlasujete, můžete nastavit důležitost.
Test je tvořen na základě odpovědí kandidujících stran, obeslali jsme prakticky všechny a ve výsledcích jsou ty, které odpověděly.
Důležité pro mě
Zelená a rozvojová názorová kalkulačka 2010
Podporujete vznik zákona, který určí, že v příštích čtyřiceti letech bude naše země postupně snižovat exhalace skleníkových plynů, každý rok alespoň o 2 %?
Důležité pro mě
Zelená a rozvojová názorová kalkulačka 2010
Podporujete zrušení starých dobývacích prostor pod obcemi v Podkrušnohoří (Horní Jiřetín, Černice), které jsou před rozšiřováním uhelných dolů chráněny tzv. územními ekologickými limity? Takový krok by garantoval obcím trvalou ochranu před likvidací spojenou s těžbou uhlí.
Důležité pro mě
Zelená a rozvojová názorová kalkulačka 2010
Podporujete zavedení povinnosti pro developery od roku 2012 budovat pouze nízkoenergetické domy?
Důležité pro mě
Zelená a rozvojová názorová kalkulačka 2010
Podporujete změnu pravidel, která obcím umožní účinněji ovlivňovat, zda na jejich území bude vybudováno úložiště jaderného odpadu?
Důležité pro mě
Zelená a rozvojová názorová kalkulačka 2010
Podporujete rozšíření mýtného pro nákladní dopravu na celou silniční síť?
Důležité pro mě
Zelená a rozvojová názorová kalkulačka 2010
Podporujete přípravu koncepce prioritních dopravních staveb, založenou na analýze zohledňující nejen vliv staveb na životní prostředí, ale i jejich dopravní, společenský a ekonomický přínos?
Důležité pro mě
Zelená a rozvojová názorová kalkulačka 2010
Podporujete zavedení povinnosti pro obce umožnit domácnostem třídit hlavní druhy komunálních odpadů, včetně nejvíce zastoupených bioodpadů (tedy např. zbytků potravin, odpadu ze zahrádek atd.)?
Důležité pro mě
Zelená a rozvojová názorová kalkulačka 2010
Měla by příští vláda v novém Plánu odpadového hospodářství České republiky, vyloučit možnost financování skládek a spaloven komunálního odpadu z veřejných prostředků, stejně jako to učinila v roce 2003?
Důležité pro mě
Zelená a rozvojová názorová kalkulačka 2010
Podporujete zavedení ekonomických nástrojů zohledňujících dopady používání určitých materiálů na životního prostředí (například PVC)?
Důležité pro mě
Zelená a rozvojová názorová kalkulačka 2010
Mají být nejnebezpečnější pesticidy a biocidy (rakovinotvorné, mutagenní, toxické pro reprodukci atd.) vyloučeny z používání, pokud za ně existuje bezpečnější náhrada?
Důležité pro mě
Zelená a rozvojová názorová kalkulačka 2010
Podporujete vytvoření národních dotačních programů a změnu pravidel Programu rozvoje venkova tak, aby bylo možné podpořit zdravější hospodaření v krajině, zvýšit podporu ekologických chovů, faremního plánování, zpracování bioproduktů, drobných farmářů a ekozemědělců?
Důležité pro mě
Zelená a rozvojová názorová kalkulačka 2010
Podporujete zrušení desetiletých tendrů (příp. nepodepsání smluv nebo odstoupení od nich) na takzvané komplexní dodávky lesnických činností, které prakticky „pronajmou“ veřejné lesy lesnickodřevarským firmám?
Důležité pro mě
Zelená a rozvojová názorová kalkulačka 2010
Měly by být při hodnocení přínosů aplikovaného výzkumu financovaného ze státního rozpočtu v budoucnu sledovány vedle ekonomického hlediska také jeho sociální, environmentální a kulturní přínosy?
Důležité pro mě
Zelená a rozvojová názorová kalkulačka 2010
Mají mít místní obyvatelé právo domoci se omezení provozu továrny či vjezdu automobilů do centra obce, pokud množství emisí, které v daném místě vzniká, významně překračuje stanovené limity a závažným způsobem poškozuje zdraví místních obyvatel?
Důležité pro mě
Zelená a rozvojová názorová kalkulačka 2010
Podporujete vznik zákona, který sníží maximálně přípustné lokální koncentrace emisí, určí bezemisní zóny a legislativně upraví emise z malých zdrojů?
Důležité pro mě
Zelená a rozvojová názorová kalkulačka 2010
Kompetence v oblasti celorepublikového územního plánování – tedy rozhodování o tom, jak budeme nakládat s  krajinou - jsou v současné době roztříštěny mezi Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj. Podporujete změnu, která by tyto kompetence soustředila na Ministerstvu životního prostředí?
Důležité pro mě
Zelená a rozvojová názorová kalkulačka 2010
Má mít stát možnost vyvlastnit soukromý pozemek a zahájit na něm výstavbu dálnice nebo jiné stavby teprve poté, co se s majitelem dohodne na výši a způsobu náhrady?
Důležité pro mě
Zelená a rozvojová názorová kalkulačka 2010
Má být zákon o ochraně přírody a krajiny zvláštním předpisem ve vztahu ke stavebnímu zákonu, hornímu zákonu, zákonu o vodách a zákonu o lesích?
Důležité pro mě
Zelená a rozvojová názorová kalkulačka 2010
Podporujete, aby byly v zájmu lepší ochrany stromů v krajině a obcích zavedeny povinné odborné posudky na stav kácených dřevin, zrušena možnost kácet bez povolení celé aleje a byla zavedena povinná náhradní výsadba nebo peněžní odvody za kácení?
Důležité pro mě
Zelená a rozvojová názorová kalkulačka 2010
Odmítáte všechny návrhy na omezení práva občanů efektivně se podílet na rozhodování o věcech veřejných, připomínkovat vznik nových kamenolomů, skládek, továren či jiných velkých projektů v jejich okolí?
Důležité pro mě
Zelená a rozvojová názorová kalkulačka 2010
Podporujete zvýšení české pomoci chudým zemím, která nyní dosahuje výše zhruba 0,13% hrubého národního důchodu?
Důležité pro mě
Zelená a rozvojová názorová kalkulačka 2010
Podporujete jako jednu z hlavních priorit pro poskytování zahraniční rozvojové spolupráce ČR pomoc českému exportu?
Důležité pro mě
Zelená a rozvojová názorová kalkulačka 2010
Podporujete systematické zlepšení koordinace a průběžné komunikace mezi ministerstvy, která by vedla ke snížení počtu takových politických rozhodnutí, která brání naplnění cílů rozvojové spolupráce, jako je především snížení světové chudoby?
Důležité pro mě
Zelená a rozvojová názorová kalkulačka 2010
Podporujete snahu o to, aby posilování ekonomických, sociálních a kulturních práv v české zahraniční a rozvojové politice hrálo stejně důležitou roli jako obhajoba politických a občanských práv?
Důležité pro mě
Zelená a rozvojová názorová kalkulačka 2010
Nedávná potravinová krize a pouliční protesty v mnoha zemích světa kvůli příliš vysokým cenám potravin poukázaly na dlouhodobě rostoucí závislost chudých zemí na dovozu základních potravin a dlouhodobý úbytek vlastních produkčních kapacit. Podporujete další otvírání chudých zemí dovozům potravin?
Důležité pro mě
Zelená a rozvojová názorová kalkulačka 2010
Podporujete konkurenceschopnost jako základní princip (reformované) společné zemědělské politiky EU i po roce 2013, ačkoli může být v některých případech v rozporu s principy ekologicky a sociálně žádoucí produkce potravin?
Důležité pro mě
Zelená a rozvojová názorová kalkulačka 2010
Produkce mléka v EU převyšuje jeho spotřebu. Namísto snížení produkce mléka však EU přijala rozhodnutí (které podpořila i Česká republika), že kvóty na produkci mléka postupně zvýší a do roku 2015 úplně zruší. Podporujete udržení nástrojů - jako jsou kvóty - sloužících k regulaci agrárního trhu?
Důležité pro mě
Zelená a rozvojová názorová kalkulačka 2010
Podporujete částečné omezení současné globální liberalizace finančních služeb a ustanovení podrobnějších pravidel a dohledu nad finančními toky?
Důležité pro mě
Zelená a rozvojová názorová kalkulačka 2010
Díky existenci daňových rájů přicházejí rozpočty národních vlád o významné finanční zdroje. Podporujete na evropské úrovni rozšíření platnosti směrnice o automatické mezinárodní výměně informací mezi daňovými orgány i na další aktéry, na které se v současné době nevztahuje?
Důležité pro mě
Zelená a rozvojová názorová kalkulačka 2010
Podporujete změnu dosavadního přístupu v mezinárodních obchodních dohodách a snahu o selektivnější, vyváženější a férovější liberalizaci, která nebude vyžadovat povinné, rychlé a plošné odbourání obchodních překážek v těch sektorech (např. liberalizace finančních služeb) a v těch zemích (např. nejméně rozvinuté země), kde může způsobit více problémů než užitku?
Nyní již jen dejte 'Hlasovat'
Uložit & sdílet
pošli na vybrali.sme.sk